Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Oświata
Turystyka
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Biuletyn Informacji Publicznej
Środa, 10 Lutego 2016 roku.    Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy
2016-01-18
Informacja dla Mieszkańców Gminy Wierzbno

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIERZBNO

 

Szanowni Państwo,

W połowie grudnia minął rok od momentu, gdy objęłam urząd Wójta Gminy Wierzbno.
Z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej Gminy był to trudny rok, który nie przyniósł spodziewanego przełomu w poprawie jakości życia mieszkańców.

Wpływ na taki stan rzeczy wywarł m. in. budżet na rok 2015 przygotowany przez poprzednie władze. Przewidywał on bowiem jedynie pokrycie bieżących wydatków Gminy. Nie był to budżet rozwojowy lecz konsumpcyjny, ponieważ nie zakładał przeznaczenia żadnych środków na inwestycje.

W swojej ulotce wyborczej zwracałam uwagę, iż sytuacja taka jest tykającą bombą zegarową, która w kolejnych latach może mieć zgubne skutki dla budżetu, ponieważ wyeksploatowana infrastruktura publiczna będzie wymagała w przyszłości o wiele większych nakładów na remont i odbudowę, a możliwości pozyskania środków zewnętrznych będą ograniczone. Zwracałam również uwagę na fakt, iż nasza Gmina nie wykorzystała w przeszłości możliwości pozyskania środków unijnych na modernizację i budowę infrastruktury drogowej, rozbudowę infrastruktury wodociągowej czy też remonty świetlic, itp. oraz, że dlatego w nadchodzących latach musimy w pełni wykorzystać być może ostatnią i niepowtarzalną szansę, jaką niesie nowa Perspektywa Funduszy Unijnych na  lata 2014-2020.

Jednakże, aby móc korzystać ze środków zewnętrznych, konieczne jest wniesienie wkładu własnego. W obecnej sytuacji, kiedy dochody, które uzyskujemy wystarczają jedynie na zaspokojenie bieżących potrzeb, nie mamy praktycznie żadnej możliwości korzystania z zewnętrznych form wsparcia finansowego – czy to unijnych, czy krajowych. W związku z tym Gmina Wierzbno stoi przed koniecznością podjęcia działań zmierzających w kierunku poprawy efektywności zarządzania swoimi finansami i wejścia na ścieżkę rozwoju.

Jako Wójt Gminy Wierzbno czuję się w obowiązku poinformować zarówno Radę Gminy, jak i Państwa – mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, o obecnym stanie finansowym naszej jednostki samorządu terytorialnego.  

Jego najdobitniejszym odzwierciedleniem jest projekt budżetu na 2016 r. Zakłada on deficyt budżetowy w wysokości 735 714,00 zł. W projekt budżetu, oprócz dalszego funkcjonowania dwóch Zespołów Szkół, zostały wpisane inwestycje takie jak: zamknięcie wysypiska, fundusz sołecki  i udział gminy w realizacji inwestycji drogowej na trasie Roguszyn – Kałuszyn. Deficyt natomiast planowaliśmy sfinansować poprzez zaciągnięcie pożyczek.

Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje jednak wszystkie samorządy do dostosowania swoich wydatków do realnych możliwości. W praktyce oznacza to, że z dochodów bieżących, czyli z Państwa podatków, pokrywa się bieżące wydatki (wśród nich utrzymanie szkół, przedszkoli, oświetlenie ulic, odsetki od zaciągniętych kredytów itp.). Obowiązkiem gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, jest konsultowanie całego planu dochodów i wydatków, czyli całego naszego budżetu z Regionalną Izbą Obrachunkową (RIO). To RIO opiniuje nasz budżet. Projekt budżetu na 2016 r. został negatywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, Uchwałą Nr Si.495.2015 z dnia 17.12.2015 r. Pokrycie deficytu poprzez zaciągnięcie pożyczki jest niemożliwe z uwagi na fakt, iż Gmina nie spełnia wskaźników pozwalających na zaciąganie kredytów bądź pożyczek. Do roku 2020 spłacamy kredyty zaciągnięte na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Czerwonce. Stan zadłużenia na koniec 2015 r. wynosi ponad 900 000 zł. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań zmierzających do  poprawy stanu finansów gminy poprzez cięcia i  ograniczenie wydatków.

Analiza sprawozdań z wykonania budżetu gminy Wierzbno w latach ubiegłych pokazuje, że najwyższą pozycję wśród wydatków zawsze zajmują nakłady na utrzymanie systemu oświaty. Taki stan rzeczy, choć nieobcy nawet najbogatszym samorządom, doprowadził do zahamowania rozwoju Gminy Wierzbno, ograniczył możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców i znacząco utrudnia realizację zadań nałożonych na gminę z mocy ustawy o samorządzie gminnym. Oświata to najdroższa pozycja na liście wydatków. Wysokie koszty generowane są przede wszystkim przez pensje nauczycieli, które są ściśle określone przez Ministerstwo Edukacji oraz regulowane Kartą Nauczyciela.

Gmina przeznacza na oświatę prawie połowę całego budżetu. W efekcie brakuje środków na realizację innych zadań, takich jak: remonty istniejącej infrastruktury, inwestycje w nową infrastrukturę, dążenie do zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy Wierzbno.

 

Koszt utrzymania oświaty w Gminie Wierzbno w ostatnich latach przedstawia się następująco:

 

Rok  2012

Subwencja oświatowa  – 2 048 025,00 zł

Wydatki wykonane – 3 534 324,00 zł

Środki własne gminy – 1 410 418,60 zł

Z powyższego wynika, że ze środków własnych w 2012 r. gmina dopłaciła do oświaty kwotę 1 410 418,60 zł.

 

Rok2013

Subwencja oświatowa  – 2 085 023,97 zł

Wydatki wykonane – 3 461 174,08 zł

Środki własne gminy – 1 302 711,67 zł

Z powyższego wynika, że ze środków własnych w 2013 r. gmina dopłaciła do oświaty kwotę 1 302 711,67 zł.

 

Rok 2014

Subwencja oświatowa wynosi - 2 039 525,00 zł

Wydatki wykonane – 3 565 032,03 zł

Środki własne gminy – 1 429 926,60 zł

Z powyższego wynika, że ze środków własnych w 2014 r. gmina dopłaciła do oświaty kwotę 1 429 926,60 zł.

 

Rok 2015

Subwencja oświatowa wynosi-  2 092 359,20 zł

Wydatki wykonane – 3 652 187,59 zł

Środki własne gminy – 1 559 828,39 zł                           

Z powyższego wynika, że ze środków własnych w 2015 r. gmina dopłaciła do oświaty kwotę 1 559 828,39 zł.

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że w ciągu ostatnich 4 lat gmina, poza subwencją oświatową, dopłaciła do oświaty z dochodów własnych, czyli z wpływów z podatków i opłat ponad 5 700 000 zł. Jest to zawrotna kwota biorąc pod uwagę wysokość dochodów własnych gminy. Dochody własne gminy za lata 2012 – 2015 wyniosły 10 757 739 zł.  W związku z tym zawsze brak jest wystarczających środków na remonty dróg i budynków użyteczności publicznej, zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, rozbudowę i utrzymanie oświetlenia ulicznego, itp.

 

Obecnie na terenie naszej Gminy działają dwa Zespoły Szkół, w Krypach i w Wierzbnie, w skład których wchodzą dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, Publiczne Przedszkole w Krypach i punkt przedszkolny w Wierzbnie. W dwóch zespołach szkół uczy się łącznie 206 uczniów.

W Zespole Szkół w Krypach uczy się obecnie 86 uczniów (w tym 6 dzieci z sąsiedniej gminy), 58 uczniów w szkole podstawowej i 28 uczniów w gimnazjum. Klasy są nieliczne, kilku- lub kilkunastoosobowe. Klasa I szkoły podstawowej liczy  9 uczniów, klasa  II - 17 uczniów,  klasa III - 6 uczniów, klasa IV - 5 uczniów, klasa V - 14 uczniów, klasa VI - 11 uczniów. Klasa I gimnazjum liczy 9 uczniów, klasa II - 12 uczniów, klasa III - 7 uczniów.

W Zespole Szkół w Wierzbnie uczy się obecnie 120 uczniów, 76 uczniów w szkole podstawowej i 44 uczniów w gimnazjum. Klasy są kilkunastoosobowe. Klasa I szkoły podstawowej liczy  9 uczniów, klasa  II - 15 uczniów,  klasa III - 15 uczniów, klasa IV - 11 uczniów, klasa V - 15 uczniów, klasa VI - 11 uczniów. Klasa I gimnazjum liczy 12 uczniów, klasa II - 16 uczniów, klasa III - 16 uczniów.

Mała liczba uczniów na terenie Gminy Wierzbno, wysokie koszty utrzymania szkół w stosunku do liczby uczęszczających do nich uczniów, a także zła kondycja finansowa Gminy Wierzbno wskazują, że nie ma podstaw do prowadzenia 2 szkół podstawowych i 2 gimnazjów odległych od siebie o 5 km. Utrzymanie takiego stan rzeczy jest zbyt dużym obciążeniem dla naszego budżetu i w rezultacie doprowadzi do utraty płynności finansowej Gminy. Dlatego likwidacja mniejszego zespołu szkół, czyli Zespołu Szkół w Krypach i przeniesienie dzieci do Zespołu Szkół w Wierzbnie są w pełni uzasadnione i konieczne.

Uczniowie przeniesieni ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krypach do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wierzbnie będą mieli  zapewnione bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju psychofizycznego, w tym opiekę świetlicową w czasie oczekiwania na autobus, wyżywienie w stołówce szkolnej oraz możliwość korzystania ze szkolnego zaplecza infrastrukturalnego.

Obecnie bardzo sprawnie zorganizowane jest dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbno. Likwidacja szkół w Krypach nie spowoduje zasadniczego kłopotu co do trasy dojazdu do szkoły. Uczniom z Kryp i okolicznych miejscowości zostanie zapewniony oddzielny dowóz  do i ze szkoły w Wierzbnie. Autobus dotrze po dzieci do poszczególnych miejscowości o określonej godzinie. Uczniom zapewniony zostanie bezpłatny, bezpieczny (dzięki opiekunom) przejazd autobusem.

Zadanie wyprowadzenia Gminy z trudnej sytuacji ekonomicznej, przed którym stoję nie tylko ja jako Wójt, ale również Radni gminni, jest bardzo poważne i odpowiedzialne. Mieszkańcy Gminy Wierzbno słusznie domagają się realizacji inwestycji drogowych, wodociągowych, społecznych itp. By ich dokonać musimy jednak najpierw poczynić znaczące oszczędności, nie rzędu kilkunastu, ale kilkuset tysięcy zł rocznie.

Oszczędności te przynieść może jedynie gruntowna reforma gminnej oświaty. Utrzymywanie jej w obecnej formie jest zwyczajnie nieracjonalne, gdyż szkoły gminne są placówkami publicznymi, które muszą rządzić się zgodnie z prawidłami ekonomii. Funkcjonowanie kilkuosobowych klas w sytuacji, gdy w drugiej szkole, oddalonej o kilka zaledwie kilometrów uczy się niewiele większa grupa dzieci, to obciążenie, na które nie zdecydowałyby się nawet najzamożniejsze samorządy.

Dlatego likwidacja mniejszego zespołu szkół, czyli Zespołu Szkół w Krypach i przeniesienie dzieci do Zespołu Szkół w Wierzbnie jest w pełni uzasadniona i konieczna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gminy i wypełniania zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Istotną kwestią przemawiającą za likwidacją Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krypach jest bardzo wysoki koszt utrzymania oświaty w całej Gminie Wierzbno oraz bardzo niskie dochody gminy (7 746 023,00 zł w roku 2016) i brak perspektyw na ich znaczny wzrost w następnych latach.

 

Drodzy Mieszkańcy,

W mojej ocenie reforma gminnej oświaty w omówionym powyżej kształcie otworzy przed nami wszystkimi szersze perspektywy rozwojowe. Gołym okiem widać, że właśnie pod względem rozwoju jesteśmy mocno opóźnieni chociażby w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu węgrowskiego. Niemniej jednak, to Rada Gminy musi o tym zadecydować podejmując stosowną uchwałę. Innymi słowy, o dalszych losach Gminy i o tym, czy zmieni się jej oblicze w następnych latach zadecydują Radni. Oni bowiem będą ponosić odpowiedzialność za konsekwencje, jakie pociągnie za sobą decyzja (czy też brak decyzji) o konsolidacji szkół. Od nich zależy teraz, czy w naszej Małej Ojczyźnie coś w końcu „drgnie”, czy też w dalszym ciągu przyjdzie jej zwyczajnie „wegetować” i biernie przyglądać się, jak wszyscy wokół się rozwijają, chętnie korzystając z tego, z czego my nie możemy.

Moim zadaniem jest ostrzec Radę Gminy i ostrzec Państwa przed możliwymi konsekwencjami braku drastycznych działań oszczędnościowych i nieuchwalenia z tego powodu budżetu na rok 2016 r.  Sytuacja jest bardzo zła i jeśli wszystko pozostawimy bez zmian, gmina straci płynność finansową a budżet zostanie uchwalony przez RIO na minimalnym poziomie i będzie obejmował tylko zadania własne gminy. To oznacza, że Gmina nie będzie mogła podejmować żadnych działań inwestycyjnych i niewątpliwie straci ostatnią szansę na pozyskanie jakichkolwiek funduszy unijnych.  W efekcie będzie to oznaczać kontynuację marazmu, który w naszej Gminie trwa od wielu lat.

Ponieważ nie mam decydującego głosu w tej jakże istotnej sprawie dla Naszej Gminy, pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że Rada Gminy podejmie rozsądną decyzję mającą na uwadze dobro wszystkich mieszkańców naszej społeczności.

 

Wójt Gminy

/-/ Hanna Kelleher

2015-06-02

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście Gminy Wierzbno

 

  Witam Państwa na stronie internetowej Gminy Wierzbno i zapraszam do jej odwiedzania.
   Będziemy przekazywać Państwu wiele różnorodnych informacji dotyczących działalności gminy, jej organów, jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
    Poprzez prezentację struktury organizacyjnej pomożemy załatwić indywidualnie sprawy w Urzędzie Gminy.
   Podzielimy się z Państwem naszymi planami na przyszłość, a także przedstawimy obecnie realizowane przedsięwzięcia.
   Wśród zamieszczanych informacji nie zabraknie ciekawostek i fotografii z życia naszej społeczności.

 

                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                       mgr Hanna Kelleher

 

2015-06-02

2015-09-17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIERZBNO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XII/48/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 września do 19 października 2015 r. w godz. 8:00 - 16:00 w pok. nr 4, w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbnie, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań rozwiązaniami odbędzie się 16.10.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wierzbno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 12 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Wierzbno.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z prowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 28 września 2015 r. do 19 października 2015 r. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbno w pok. nr 4w godz. 8:00 - 16:00. Mogą też składać uwagi  i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie wyłożenia. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbno w godzinach 8:00 - 16:00;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), na adres e-mail: ugwierzbno@interia.pl. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do zmiany studium”.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozparzeniu przez Wójta Gminy Wierzbno, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Wierzbno

    /-/ mgr Hanna Kelleher

2015-08-28
Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym - susza

                                             Wierzbno, dnia 26.08.2015r.

 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wierzbno szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  (susza), istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

Wnioski należy składać w terminie do 04 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbnie w godzinach 7:30 – 15:30.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są:
– w siedzibie Urzędu Gminy,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy,                                                                         -  BIP urzędu http://www.wierzbno.bumsoft-2.pl/ -zakładka ogłoszenia wójta

Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 r. złożonego w ARiMR.

Jednocześnie informuję, że uruchomienie innej pomocy niż pomoc w formie kredytu preferencyjnego może nastąpić w przypadku podjęcia Uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy.

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Hanna Kelleher

Na początekPokaż poprzednie1-5  /23Pokaż następneNa koniec
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
Ilość odwiedzin: 73730
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011