Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Oświata
Turystyka
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Biuletyn Informacji Publicznej
Niedziela, 29 Maja 2016 roku.    Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy
2016-04-29
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbno

Z A W I A D O M I E N I E

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WIERZBNO

 

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 poz. 250) w związku z uchwałą Nr XIII/68/2016 Rady Gminy Wierzbno z dnia 17 marca 2016 r.  (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3159) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Wójt Gminy Wierzbno

zawiadamia

 

od dnia 20.04.2016 roku wzrasta stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym stawki za odbiór odpadów komunalnych jakie będą obowiązywały będą następujące:

  1. 6,50 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny
  2. 13,00 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie. Wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywały w całości ponoszonych przez gminę kosztów, konieczne więc było dopłacanie brakującej kwoty z budżetu gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.    

Zgodnie z treścią w/w ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma informację o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Tym samym właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje nie mają obowiązku składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości jaka zostanie podana w zawiadomieniu.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany  w terminach i sposobach płatności.

 

WÓJT GMINY WIERZBNO

    /-/ mgr Hanna Kelleher

2015-06-02

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście Gminy Wierzbno

 

  Witam Państwa na stronie internetowej Gminy Wierzbno i zapraszam do jej odwiedzania.
   Będziemy przekazywać Państwu wiele różnorodnych informacji dotyczących działalności gminy, jej organów, jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
    Poprzez prezentację struktury organizacyjnej pomożemy załatwić indywidualnie sprawy w Urzędzie Gminy.
   Podzielimy się z Państwem naszymi planami na przyszłość, a także przedstawimy obecnie realizowane przedsięwzięcia.
   Wśród zamieszczanych informacji nie zabraknie ciekawostek i fotografii z życia naszej społeczności.

 

                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                       mgr Hanna Kelleher

 

2015-06-02

2015-09-17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIERZBNO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XII/48/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 września do 19 października 2015 r. w godz. 8:00 - 16:00 w pok. nr 4, w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbnie, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań rozwiązaniami odbędzie się 16.10.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wierzbno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 12 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Wierzbno.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z prowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 28 września 2015 r. do 19 października 2015 r. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbno, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbno w pok. nr 4w godz. 8:00 - 16:00. Mogą też składać uwagi  i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie wyłożenia. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbno w godzinach 8:00 - 16:00;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), na adres e-mail: ugwierzbno@interia.pl. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do zmiany studium”.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozparzeniu przez Wójta Gminy Wierzbno, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Wierzbno

    /-/ mgr Hanna Kelleher

2015-08-28
Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym - susza

                                             Wierzbno, dnia 26.08.2015r.

 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wierzbno szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  (susza), istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

Wnioski należy składać w terminie do 04 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbnie w godzinach 7:30 – 15:30.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są:
– w siedzibie Urzędu Gminy,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy,                                                                         -  BIP urzędu http://www.wierzbno.bumsoft-2.pl/ -zakładka ogłoszenia wójta

Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 r. złożonego w ARiMR.

Jednocześnie informuję, że uruchomienie innej pomocy niż pomoc w formie kredytu preferencyjnego może nastąpić w przypadku podjęcia Uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy.

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Hanna Kelleher

Na początekPokaż poprzednie1-5  /23Pokaż następneNa koniec
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Lokalna Grupa Dzialania
Lokalna Grupa Dzialania
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
Ilość odwiedzin: 89211
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011