Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Oświata
Turystyka
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Biuletyn Informacji Publicznej
Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy Poniedziałek, 24 Czerwca 2019 roku.   
2019-06-21
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy nt. debaty nad raportem o stanie Gminy

2019-06-19
Urząd Skarbowy w Węgrowie - fałszywe email - wpłaty

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ostrzega podatników przed fałszywymi mailami informującymi o konieczności uiszczenia brakującej kwoty po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 r.

Przesyłane wiadomości zawierają fałszywy numer konta bankowego oraz fałszywy adres mailowy urzędu skarbowego.

WAŻNE!!! Urzędy skarbowe nie wysyłają wezwań do zapłaty droga mailową.

Przypominamy, że adresy mailowe jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej posiadają rozszerzenie @mf.gov.pl.

 

W załączniku przykładowa treść fałszywego maila, który trafił do podatnika.

2019-06-13
Godziny pracy w dniu 13.06.2019 r.

W dniu dzisiejszym (13.06.2019) Urząd Gminy w Wierzbnie czynny do godz. 14:30 .

Za utrudnienia przepraszamy.

2019-06-12
Godziny pracy w dniu 12.06.2019

 

 

W dniu jutrzejszym (12.06.2019) Urząd Gminy w Wierzbnie czynny do godz. 14:30 .

Za utrudnienia przepraszamy.

2019-06-03
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023

 

 

            W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie i Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Wierzbno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach:

 

– 1 ławnika do orzekania w Wydziale Cywilnym.

           

Ustawa prawo o ustroju sadów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania

co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania

sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć niżej wymienione dokumenty:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

Wymienione wyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej), opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;

7)  do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można otrzymać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy w Wierzbnie  pok. 1 w godzinach  pracy Urzędu.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl.

 

 

 

Wójt Gminy

 /-/ Emil Wąsowski

 

Na początekPokaż poprzednie1-5  /146Pokaż następneNa koniec
Portal mapowy
Projekt EA- Elaktroniczna Administracja
Projekt BW- Bazy wiedzy
Wrota Mazowsza
Jednolity Plik Kontrolny
Koordynacja Ekonomii Spolecznej na Mazowszu
Kącik Przedsiębiorcy- Mikroporady.pl
Krajowa Administracja Skarbowa
Czystrze powietrze
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Lokalna Grupa Dzialania
Lokalna Grupa Dzialania
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011